| Nieuwsbrief

| Aanmeldingen

| Uit de omgeving


Glasvezel Zuidenveld
www.glasvezelzuidenveld.nl


Samenbreed
omgeving Zweeloo
www.samenbreed.nl

Reuzenbreedband
omgeving Schoonoord
www.reuzenbreedband.nl

Glasvezel Stidal
omgeving Holsloot
www.glasvezelstidal.nl

Kijk ook eens op:
www.verbinddrenthe.nl
www.glasvezelinformatie.com

Nieuwsbrief oktober 2017

17 oktober 2017

Het is alweer een paar maand geleden dat wij, middels huis aan huis verspreide nieuwsbrieven, alle inwoners in het werkgebied van Alles Op Glasvezel geïnformeerd hebben over de voortgang van ons project. Dat wil niet zeggen dat er deze zomer niets gebeurd is. In deze nieuwsbrief willen wij u bijpraten over de stand zaken.

Aanmeldingen:

Via onze nieuwsbrieven hebben wij het waarom van “glasvezel” onder uw aandacht gebracht en gevraagd om middels een intentie verklaring aan te melden. Het aantal aanmeldingen is dusdanig groot dat geconcludeerd mag geworden dat de vraag naar een aansluiting op een glasvezelnetwerk groot is. In onderstaand tabel kunt u per dorp zien hoeveel adressen aangemeld zijn.

Samenwerking.

De 6 glasvezel initiatieven in die in de gemeente Coevorden actief zijn, hebben besloten om samen te gaan werken. Wij vinden dat een goede ontwikkeling omdat we minder kwetsbaar zijn en door schaalvergroting voordelen te behalen zijn. Daarbij denken we vooral aan de aanleg kosten en de inkoop van diensten bij providers. Door deze samenwerking zullen de jaarlijks terugkerende administratie- en beheerskosten ook lager zijn.

Afgesproken is de samenwerking onder te brengen in de Stichting Glasvezel Zuidenveld. Deze naam zult u in de toekomst vaker tegenkomen, maar voorlopig gaat Alles Op Glasvezel gewoon door met haar activiteiten en blijft zij uw aanspreekpunt.

Planning.

Vaak horen wij de vraag “wanneer gaat de schop de grond in en krijgen we een glasvezel aansluiting”. Een concreet antwoord op deze vraag kunnen we niet geven, maar we gaan ervoor om in 2018 met de aanleg te starten. Er moet nog wel veel gebeuren daarbij zijn afhankelijk van factoren waar we geen invloed op hebben.

Het stappenplan dat door alle glasvezelinitiatieven in Drenthe gebruikt wordt ziet er (op hoofdlijnen) als volgt uit.

Vraag inventarisatie

De teller van de vraag inventarisatie staat nu op 72%. Daarmee beschouwen wij de vraag inventarisatie als afgerond. Nieuwe aanmeldingen zijn uiteraard welkom. Maar deze 72% toont aan dat de vraag naar glasvezel duidelijk aanwezig is en is voor ons de motivatie om door te gaan.

Netwerk ontwerp.

Het maken van een netwerk ontwerp is niet eenvoudig en wordt uitgevoerd door een specialistisch bureau.

De belangrijkste zaken die in het netwerk ontwerp opgenomen moeten worden zijn: aansluitingen op het landelijk netwerk, het plaatselijk netwerk inclusief de huisaansluitingen en de plaatsen waar de schakelkasten komen te staan.

Op basis van het netwerk ontwerp kan een raming van de aanlegkosten gemaakt worden. Een belangrijk onderdeel voor de berekening/beoordeling van economische haalbaarheid.

Economische haalbaarheid.

De verwachting is dat het netwerk ontwerp in oktober klaar zal zijn en we daarna aan de slag kunnen met het opstellen van een businesscase en een businessplan. Dit wordt een spannend moment omdat we dan zicht krijgen op wat financieel haalbaar is. Ons uitgangspunt daarbij is: kwalitatief beter, meer capaciteit, tegen dezelfde of lagere kosten per maand. Erg ambitieus maar daar gaan we voor.

Als we de businesscase sluitend hebben gaan we aan de slag met het schrijven van een businessplan. Voor het verkrijgen van de financiering zullen hier hoge eisen aan gesteld worden.

Financiering, Aanbesteden en Aanleg.

Aan een exacte planning van deze stappen wagen we ons nog niet. Wel gaan we er voor dat in 2018 met de aanleg begonnen wordt. Zodra er iets te melden valt zullen u daar zeker over informeren.

Aanmelden

Natuurlijk is een ieder vrij in zijn of haar keuze om al dan niet mee te doen met ons glasvezelinitiatief.

Er zijn nog   ………….    adressen die niet aangemeld zijn. Waarom, weten we niet. Het kan een bewuste keuze zijn, prima. Of dat gedacht wordt, ik wacht nog even met aanmelden dat kan altijd nog. Dat kan, maar realiseer u wel dat direct meedoen voordelen heeft. Besluit u om nu niet mee te doen en later alsnog besluit over wilt gaan op glasvezel dat daaraan extra kosten verbonden zullen zijn. Voorkom dat en meldt u aan.

Aanmelden kan via onze website: www.allesopglasvezel.nu/inschrijven of door gebruik te maken bijgaand aanmeldformulier.